Contactar

Para contactar coa Universidade Rural Galega:
fixo: 981.102.662
móvil: 672.087.656
  • enderezo postal:
Sede da U.R.G.: Vilarón nº 5 – As Neves.C.P. 15.613. A Capela – A Coruña.
Enderezo para contactar: Vilarmide, nº 20. C.P. 27724. A Pontenova - Lugo.